เปิดโครงการอบรมหลักสูตร English for Lawyers สัญจร ณ จังหวัดเชียงใหม่

เปิดโครงการอบรมหลักสูตร English for Lawyers สัญจร ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันและสถานที่อบรม : วันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง PV.202 อาคารผู้วินิจฉัย คณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ จ.เชียงใหม่ ค่าใช้จ่ายในการอบรม : ฟรี...

แผนผังรายงานตัวและที่นั่งพิธีรับประกาศนียบัตรรุ่นที่ 48 และผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/61

แผนผังรายงานตัวและที่นั่งพิธีรับประกาศนียบัตรรุ่นที่ 48 และผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/61

สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ประกาศเปิดรับสมัคร “การสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร รุ่น 1”

สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ประกาศเปิดรับสมัคร "การสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร รุ่น 1" วันและสถานที่ : วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 12.30-17.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลดใบแสดงความจำนง : Download ***เฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรมรุ่น 1-27 เท่านั้น***

นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน และปาฐกถาพิเศษเรื่อง...

สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นทนายความอาสาสมัครภาคภาษาอังกฤษ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น. : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์, นายนันทน  อินทนนท์ รองประธานคณะอนุกรรมการสำนักงานกิจการระหว่างประเทศ, นายทอง  สีหาวงษ์, นายนิสิต ...

นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมทนายความอาสาประจำส่วนราชการ (กรุงเทพมหานคร) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแก่ประชาชน และคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชน

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมทนายความอาสาประจำส่วนราชการ (กรุงเทพมหานคร) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแก่ประชาชน...

ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงยุติธรรมแห่ง สปป.ลาว

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30-15.00 น. : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำโดย 1. Dr.Chomkham  Boupphalivanh , Director-General of...

สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาทนายความ ขยายเวลาเปิดรับสมัคร “หลักสูตรทนายความสิ่งแวดล้อมรุ่น 10”

สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาทนายความ ขยายเวลาเปิดรับสมัคร “หลักสูตรทนายความสิ่งแวดล้อมรุ่น 10” เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 29 มิถุนายน 2561  ***รับสมัครจำนวน 100 คนเท่านั้น*** ระยะเวลาฝึกอบรม : ปฐมนิเทศ 7 กรกฎาคม 2561 ภาคสนาม 14 – 15 กรกฎาคม 2561 ภาคทฤษฎี 4,...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ทนายความอาสาภาคภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ทนายความอาสาภาคภาษาอังกฤษ

สำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมกับ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศาลยุติธรรม : ระบบยื่นฟ้องและส่งคำคู่ความ e-Filing Version 2”

สำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมกับ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ศาลยุติธรรม : ระบบยื่นฟ้องและส่งคำคู่ความ e-Filing Version 2" วันเวลาและสถานที่อบรม : วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 7.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ค่าสมัคร...