Home ข่าวสารสภาทนายความ กลุ่มลูกค้าที่ได้รับความเสียหายจากการปิดกิจการของบริษัท ทรู ฟิตเนส และทรูเอสคลินิก เข้าพบกรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เพื่อขอคำปรึกษาและขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย

กลุ่มลูกค้าที่ได้รับความเสียหายจากการปิดกิจการของบริษัท ทรู ฟิตเนส และทรูเอสคลินิก เข้าพบกรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เพื่อขอคำปรึกษาและขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย

599
SHARE

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 11.30 น. ที่สภาทนายความ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร : กลุ่มลูกค้าที่ได้รับความเสียหายจากการปิดกิจการของบริษัท ทรู ฟิตเนส และทรูเอสคลินิก เข้าพบ นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เพื่อขอคำปรึกษาและขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย ซึ่งเบื้องต้นนางสาวเสาวรียา ได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหายเบื้องต้น และให้ทนายความสอบข้อเท็จจริงเป็นรายๆ ไป เพื่อสรุปเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนต่อไป.

Facebook Comments