Home ข่าวสารสภาทนายความ นายกสภาทนายความพร้อมคณะฯ ได้ร่วมประชุมหารือร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

นายกสภาทนายความพร้อมคณะฯ ได้ร่วมประชุมหารือร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

494
SHARE

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วยนายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ และนายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ได้ร่วมประชุมหารือร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยมีนางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ, นางสาวกฤษรา ถาวรแก้ว นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ และนายวัฒนชัย ฐิติฐานานุศักดิ์ นิติกร โดยการประชุมเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการพัฒนาการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหา ในการจัดทนายความร่วมฟังการสอบสวนในชั้นสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 134/1 และพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 75 วรรคสอง.

 

Facebook Comments