Home ข่าวสารสภาทนายความ นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้กฎหมายใหม่พัฒนาเกี่ยวกับวิชาชีพ เกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาและคำสั่ง”

นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้กฎหมายใหม่พัฒนาเกี่ยวกับวิชาชีพ เกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาและคำสั่ง”

974
SHARE

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเกี่ยวอัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้กฎหมายใหม่พัฒนาเกี่ยวกับวิชาชีพ เกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาและคำสั่ง” โดย ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการสัมมนาดังกล่าว ซึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่แก้ไขใหม่แก่สมาชิกสภาทนายความ และนายกสภาทนายความได้บรรยายเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ประกอบด้วย
– พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 32) พ.ศ.2559 หลักเกณฑ์การอุทธรณ์ฎีกากรณีจำเลยไม่ได้ถูกคุมขัง)
– พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560
– พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2560
– การดำเนินคดีในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
– การบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่ โดย นายพีระ อัครวัตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดี และนายเลิศพันธุ์ เทียนทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
– พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 โดย ว่าที่พันตรี สมบัติ วงศ์กำแหง อุปนายกฝ่ายบริหาร
การสัมมนาในครั้งนี้ กรรมการบริหารเข้าร่วมสัมมนา และได้รับความสนใจจากทนายความในเขตภาค 1 เข้าร่วมฟังการสัมมนากว่า 690 คน โดย นายชัยวัฒน์ บุญเกื้อ ประธานสภาทนายความจังหวัดสระบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา

Facebook Comments