Home ข่าวสารสภาทนายความ สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ประกาศขยายเวลารับสมัคร และเปลี่ยนแปลงตารางเวลาเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 19

สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ประกาศขยายเวลารับสมัคร และเปลี่ยนแปลงตารางเวลาเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 19

2710
SHARE

สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ประกาศขยายเวลารับสมัคร และเปลี่ยนแปลงตารางเวลาเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 19

กำหนดการรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ช่องทางการสมัคร :

 1. สมัครด้วยตนเอง ณ สภาทนายความ ชั้น 3 สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง
 2. สมัครทาง E-mail : cal.lawyerscouncil@gmail.com (พร้อมแนบหลักฐาน)
 3. สมัครทางไปรษณีย์ (พร้อมแนบหลักฐาน)

ระยะเวลาการศึกษา :

 • ภาคการศึกษาหนึ่ง : วันที่ 5 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560
 • ภาคการศึกษาสอง : วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2561

*** เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สภาทนายความ ชั้น 4 (รวมระยะเวลา 405 ชั่วโมง) ***

คุณสมบัติผู้เรียน : เป็นผู้สอบไล่ได้ปริญญาทางนิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชา  :

ภาคการศึกษาที่หนึ่ง

 • กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศชั้นสูงและอนุญาโตตุลาการ
 • กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • กฎหมายธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ
 • การวางแผนภาษี 1

ภาคการศึกษาที่สอง

 • การวางแผนภาษี 2
 • กฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และฟื้นฟูกิจการ
 • กฎหมายปกครองสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
 • กฎหมายวิธีพิจารณาคดีพิเศษ
 • หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพชั้นสูง (วิชาบังคับไม่มีหน่วยกิต)

ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร : ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 39,000.- บาท (รายวิชา วิชาละ 8,000 บาท), (รวมค่าใช้จ่ายเอกสารประกอบการเรียน, อาหารและเครื่องดื่ม)

รายละเอียดหลักสูตรและใบสมัคร :

 • ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร : Download
 • ดาวน์โหลดตารางเรียนภาค 1 : Download
 • ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download

Facebook Comments