Home ข่าวสารสภาทนายความ นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “เรื่อง การเสริมสร้างความรู้กฎหมายใหม่เพื่อพัฒนาวิชาชีพเกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง” ณ โรงแรม วี-วัน โคราช จังหวัดนครราชสีมา

นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “เรื่อง การเสริมสร้างความรู้กฎหมายใหม่เพื่อพัฒนาวิชาชีพเกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง” ณ โรงแรม วี-วัน โคราช จังหวัดนครราชสีมา

437
SHARE

วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรม วี-วัน โคราช เลขที่ 666/6 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : ว่าที่ร้อยตรีดร. ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “เรื่อง การเสริมสร้างความรู้กฎหมายใหม่เพื่อพัฒนาวิชาชีพเกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง” โดยมีนายวิสิทธ์ ศักดิ์สิงห์ กรรมการบริหารภาค 3 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการสัมมนา ดังกล่าว ซึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่แก้ไขใหม่แก่สมาชิกสภาทนายความ และนายกสภาทนายความ ได้ปาฐกถาพิเศษเรื่องวิชาชีพทนายความและความรู้กฎหมายใหม่ในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย บรรยายเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ประกอบด้วย
– การพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งลักษะ ๒ การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
– การบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีนายสุทธิชัย คล้อยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่ง กรุงเทพมหานคร 2 และนายเฉลิมชัย บัวจันอัด ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรผู้บรรยาย
การสัมมนาในครั้งนี้มีทนายความจากในเขตภาค 4 เข้าร่วมฟังการสัมมนากว่า 550 คน โดย นายพรเทพ เจริญพงศ์อนันต์ ประธานสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

 

Facebook Comments