Home ข่าวสารสภาทนายความ พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการอบรมทนายความไกล่เกลี่ย รุ่นที่ 12

พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการอบรมทนายความไกล่เกลี่ย รุ่นที่ 12

742
SHARE

พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการอบรมทนายความไกล่เกลี่ย รุ่นที่ 12 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

สามารถดูภาพทั้งหมดได้ที่ Facebook : สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

Facebook Comments