Home ข่าวสารสภาทนายความ นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการอบรมทนายความอาสา (กรุงเทพมหานคร) เรื่อง “การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและการดำเนินคดีในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ”

นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการอบรมทนายความอาสา (กรุงเทพมหานคร) เรื่อง “การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและการดำเนินคดีในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ”

610
SHARE

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการอบรมทนายความอาสา (กรุงเทพมหานคร) เรื่อง “การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและการดำเนินคดีในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ” โดย นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/รองประธานโครงการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมดังกล่าว ทั้งนี้มีผู้บริหารสภาทนายความเข้าร่วมพิธีเปิด ประกอบด้วย นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน, นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาศ อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ, นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม โดยในช่วงเช้ามีการอบรมประกอบด้วย

– การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง วิชาชีพทนายความในการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อคุ้มครองสิทธิประชาชนและประโยชน์สาธารณะ โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ

– การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและการดำเนินคดีการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ในโครงการช่วยเหลือฝ่ายคดีและฝ่ายปฏิบัติการ โดย นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ และนายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาศ อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

– การดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในชั้นของคณะกรรมการ ป.ป.ท., คณะกรรมการ ป.ป.ช. และพนักงานอัยการ โดย นายธรรมนูญ เรืองดิษฐ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, นายคมคะเน หงส์ธนนันท์ อัยการจังหวัดประจำสำนักอัยการสูงสุด, พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และ พันโท กรทิพย์ ดาโรจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

– การดำเนินคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย นายนิกร ทัสสโร รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง และ นางสาวมรกต วัฒนรุ่งเรืองยศ ผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

ในการอบรมฯ ครั้งนี้มีทนายความเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 352 คน

Facebook Comments