Home ข่าวสารสภาทนายความ นายทะเบียนสภาทนายความ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณาแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ครั้งที่ 5/2560

นายทะเบียนสภาทนายความ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณาแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ครั้งที่ 5/2560

591
SHARE

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายชัยวัธน์ ประจงใจ นายทะเบียนสภาทนายความ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณาแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ครั้งที่ 5/2560 โดยในการประชุมคณะทำงานได้มีการพิจารณารวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ในแต่ละมาตรา พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ พ.ศ. 2529 เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายในการบริหาร และหลักการกระจายอำนาจอันเป็นยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร ทั้งนี้ประธานคณะทำงานจะได้นำมติที่ประชุม เรื่องของการแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนงาน เพื่อพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมบริหารสภาทนายความ ครั้งที่ 9/2560 ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 พิจารณาอนุมัติในหลักการต่อไป.

Facebook Comments