Home ข่าวสารสภาทนายความ สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เปิดรับสมัครอบรม “หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารรุ่น 27”

สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เปิดรับสมัครอบรม “หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารรุ่น 27”

9522
SHARE

สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เปิดรับสมัครอบรม “หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารรุ่น 27”

การสมัคร

สมัครด้วยตนเอง : วันที่ 2-20 ตุลาคม 2560 สมัครได้ที่ ที่ทำการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

สมัครทางไปรษณีย์ : วันที่ 2-13 ตุลาคม 2560 ส่งใบสมัครมาที่ ที่ทำการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร : 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

วัน-เวลา และสถานที่อบรม : วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download

***รับจำนวนจำกัด 200 คนเท่านั้น***

Facebook Comments