Home ข่าวสารสภาทนายความ สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เปิดรับสมัครอบรม “หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารรุ่น 28”

สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เปิดรับสมัครอบรม “หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารรุ่น 28”

13077
SHARE

สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เปิดรับสมัครอบรม “หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารรุ่น 28”

เปิดรับสมัคร : วันที่ 12-23 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น.

สถานที่รับสมัคร : ที่ทำการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ค่าธรรมเนียมการสมัคร : 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download

***รับจำนวนจำกัด 350 คนเท่านั้น***

 

Facebook Comments