Home ข่าวสารสภาทนายความส่วนภูมิภาค

ข่าวสารสภาทนายความส่วนภูมิภาค

ข่าวสารสภาทนายความส่วนภูมิภาค

Home ข่าวสารสภาทนายความส่วนภูมิภาค

สภาทนายความภาค 4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบข้อเขียนวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่น 47

สภาทนายความภาค 4 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบข้อเขียนวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่น 47 วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย อ.เมือง จ.ขอนแก่น

สภาทนายความภาค 7 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบข้อเขียนวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่น 47

สภาทนายความภาค 7 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบข้อเขียนวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่น 47 วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมเวล อ.เมือง จ.นครปฐม

สภาทนายความภาค 8 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบข้อเขียนวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่น 47

สภาทนายความภาค 8 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบข้อเขียนวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่น 47 วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-15.30 น. ณ โรงแรมเกียรตินคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  

สภาทนายความภาค 3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบข้อเขียนวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่น 47

สภาทนายความภาค 3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบข้อเขียนวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่น 47 วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ.สุรินทร์ สำรองที่นั่งได้ที่ สภาทนายความ ภาค 3 โทร.083-3719786 , 094-3927577 หรือประธานสภาทนายความทุกจังหวัดในภาค...

สภาทนายความภาค 6 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบข้อเขียนวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่น 47

ขอเชิญผู้สอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ รุ่น 47 ภาคปฏิบัติ และผู้รักษาสภาพ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดในเขตภาค 6 เข้าร่วมอบรมสัมมนาการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบข้อเขียนวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่น 47 วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ณ อาคารปราบไตรจักร ชั้น 2...

นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้กฎหมายใหม่พัฒนาเกี่ยวกับวิชาชีพ เกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาและคำสั่ง”

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเกี่ยวอัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้กฎหมายใหม่พัฒนาเกี่ยวกับวิชาชีพ เกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาและคำสั่ง" โดย ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการสัมมนาดังกล่าว ซึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่แก้ไขใหม่แก่สมาชิกสภาทนายความ และนายกสภาทนายความได้บรรยายเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ประกอบด้วย – พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 32) พ.ศ.2559...

อบรมทักษะการเขียนคำคู่ความ นศ.ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ รุ่น 46 (ภาค 4)

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 : สภาทนายความภาค 4 โดย นายถาวร มงคลเคหา กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 4 และกรรมการสภาทนายความภาค 4 จัดอบรมการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบวิชาว่าความ (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 46 ณ วิทยาลัยสันตพล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

อบรมทักษะการเขียนคำคู่ความ นศ.ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ รุ่น 46 (ภาค 7)

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 : สภาทนายความภาค 7 โดย นายนุกูล สิริสุวรรณ์ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 7 และกรรมการสภาทนายความภาค 7 จัดอบรมการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบวิชาว่าความ (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 46 ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เดินทางมาร่วมพูดคุยให้คำแนะนำในการเขียนคำคู่ความแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม ณ...

อบรมทักษะการเขียนคำคู่ความ นศ.ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ รุ่น 46 (ภาค 1)

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 : สภาทนายความภาค 1 โดย ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 1 และกรรมการสภาทนายความภาค 1 จัดอบรมการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบวิชาว่าความ (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 46 โดยในช่วงเช้า ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ได้ร่วมพูดคุยให้คำแนะนำในการเขียนคำคู่ความแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม...

นายกสภาทนายความ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสภาทนายความภาค 7 และประธานสภาทนายความจังหวัดราชบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดาของทนายความสุทธิรักษ์ สุกใส

วันที่ 9 มิถุนายน 2560  ว่าที่ร้อยตรีดร. ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วยนายนุกูล สิริสุวรรณ์ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 7 และนายไพฑูรย์ พฤฒาสัจธรรม ประธานสภาทนายความจังหวัดราชบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บิดานายสุทธิรักษ์ สุกใส ทนายความจังหวัดราชบุรี พร้อมทั้งมอบเงินร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศล ณ วัดกุฏิอ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี