Home ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

Home ข่าวสารสภาทนายความ

สำนักทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่น 28

สำนักทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตร "ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร" รุ่น 28 วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม - วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 - 17.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ...

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร Legal English Training รุ่น 3

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) เปิดอบรมหลักสูตร "Legal English Training" หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับสูงของทนายความ (Level 1, Level 2)  เปิดรับสมัคร : วันที่ 27 เมษายน - 1 มิถุนายน 2561 สอบวัดระดับ : วันอาทิตย์ที่...

คณะผู้บริหารฯ เข้าพบปลัดกระทรวงมหาดไทย (23/4/2561)

วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, นายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ และนายพนิต...

พิธีมอบวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรกระบวนการฟื้นฟูกิจการเพื่อการไกล่เกลี่ย รุ่น 1

วันที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ มอบวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรกระบวนการฟื้นฟูกิจการเพื่อการไกล่เกลี่ย รุ่น 1 พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและกล่าวปิดการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร...

ประกาศสภาทนายความ เรื่อง แจ้งความคืบหน้าในการส่งเสริมสวัสดิการสมาชิกสภาทนายความเกี่ยวกับการประกันสังคม

ประกาศสภาทนายความ เรื่อง แจ้งความคืบหน้าในการส่งเสริมสวัสดิการสมาชิกสภาทนายความเกี่ยวกับการประกันสังคม อ่าน พ.ร.ฎ. กําหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดแบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาคปฏิบัติรุ่นที่ 48 และผู้รักษาสถานภาพ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาคปฏิบัติรุ่นที่ 48 และผู้รักษาสถานภาพ ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download

อบรมหลักสูตรกระบวนการฟื้นฟูกิจการเพื่อการไกล่เกลี่ย รุ่น 1

วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรกระบวนการฟื้นฟูกิจการเพื่อการไกล่เกลี่ย รุ่น 1 โดยมี นายพัฒนา จาติเกตุ...

ประกาศการฌาปนกิจสงเคราะห์สภาทนายความ เรื่อง การชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า, วิธีการชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า และรายชื่อสมาชิกที่อนุมัติคำขอรับเงินสงเคราะห์ ปี พ.ศ. 2560

ประกาศการฌาปนกิจสงเคราะห์สภาทนายความ เรื่อง การชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า, วิธีการชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า และรายชื่อสมาชิกที่อนุมัติคำขอรับเงินสงเคราะห์ ปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน : Download

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม (เรียงตามตัวอักษร) และกำหนดการอบรม กระบวนการฟื้นฟูกิจการเพื่อการไกล่เกลี่ย รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม (เรียงตามตัวอักษร) และกำหนดการอบรม กระบวนการฟื้นฟูกิจการเพื่อการไกล่เกลี่ย รุ่นที่ 1 ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download

นักศึกษา ม.ฟาฏอนี ดูงานสภาทนายความ

วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ พร้อมด้วย นายชัยวัธน์ ประจงใจ นายทะเบียน และ นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม...