Home ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

Home ข่าวสารสภาทนายความ

กำหนดการรับสมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 51

กำหนดการรับสมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 51 : Download ใบสมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 51 : Download ใบจองคำบรรยาย (ไม่บังคับจอง) : Download แบบฟอร์มชำระเงิน ธนาคารกรุงเทพ : Download เคาน์เตอร์เซอร์วิส : Download  

ประกาศโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ข้อควรรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับทนายความ รุ่นที่ 1”

ประกาศโครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง "ข้อควรรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับทนายความ รุ่นที่ 1" ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร โดยเลื่อนเวลาการเสวนา เดิม : เริ่มเวลา 13.00 น. เลื่อนเป็น : ตั้งแต่เวลา...

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาองค์กร กสม.

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร : นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม เป็นผู้แทนสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ...

ประกาศจากฝ่ายวิชาการ เรื่อง ขอเลื่อนการอบรม “หลักสูตรทนายความผู้เชี่ยวชาญกฎหมายดิจิทัลและการแสวงหาข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับทนายความ รุ่นที่ 1”

ประกาศจากฝ่ายวิชาการ เรื่อง ขอเลื่อนการอบรม "หลักสูตรทนายความผู้เชี่ยวชาญกฎหมายดิจิทัลและการแสวงหาข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับทนายความ รุ่นที่ 1" ดาวน์โหลดกำหนดการ (ใหม่) : Download ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download

ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. : ว่าที่ร้อยตรี ดร. ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ และพนักงานสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 HD...

แผนผังที่นั่งสอบ ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 2/2561

แผนผังที่นั่งสอบผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 2/2561

การสัมมนาจัดโดยสภาทนายความร่วมกับสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC)

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร : สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) จัดการสัมมนา เรื่อง “การระงับข้อพิพาททางเลือกก่อนการฟ้องคดีของทนายความ” โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์...

ขอเรียนเชิญทนายความและผู้สนใจสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง หรือหลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพกฎหมายเฉพาะด้านเรียนร่วมรุ่น (สมัครเรียนรายวิชา) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ขอเรียนเชิญทนายความและผู้สนใจสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง หรือหลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพกฎหมายเฉพาะด้านเรียนร่วมรุ่น (สมัครเรียนรายวิชา) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 กำหนดการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเอง ณ สภาทนายความ ชั้น 3 สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง หรือที่ทาง E-mail : cal.lct249@gmail.com (พร้อมแนบหลักฐาน) ระยะเวลาการศึกษา : วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 25...

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมจริยธรรมและพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูงรุ่น 19 และหลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพกฎหมายเฉพาะด้าน เรียนร่วมรุ่น 19

เรียน  นักศึกษาสถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ด้วย สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง โดยสำนักนายกและคณะกรรมการ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดให้มีการอบรมจริยธรรมและพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูงรุ่น 19 และหลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพกฎหมายเฉพาะด้านเรียนร่วมรุ่น 19 ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สภาทนายความฯ เวลา 09.00 –...

อบรมหลักสูตร “ทนายความสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10”

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องอบรมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เปิดการอบรมหลักสูตร “ทนายความสิ่งแวดล้อม” รุ่นที่ 10 โดยมี นางสาวอรนุช...