Home ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

Home ข่าวสารสภาทนายความ

ผลรางวัลสลากกาชาดสภาทนายความ ประจำปี 2560

วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 19.00 น. ณ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร : นายอำพล รัตนมูสิก อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์/ประธานคณะกรรมการจัดงานกาชาดสภาทนายความ พร้อมด้วย นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ ร่วมการออกรางวัลสลากกาชาดสภาทนายความ ประจำปี 2560 โดยผลรางวัลสลากกาชาดสภาทนายความ ประจำปี 2560 มีดังนี้ รางวัลที่...

กำหนดการฝึกอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎีรุ่นที่ 50

กำหนดการฝึกอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎีรุ่นที่ 50 ดาวน์โหลดใบสมัครและใบจองชีทคำบรรยาย รุ่น 50 : Download แบบแจ้งชำระเงินสมัครอบรมฯ จองคำบรรยาย : Download

กำหนดการรับสมัครเข้ารับการอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 49

กำหนดการวิธีการสมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 49 – วิธีการสมัครอบรมวิชาว่าความและใบสมัครรุ่นที่ 49 : Download – ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน : Download

ประกาศรับสมัครอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่นที่ 25

สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ประกาศรับสมัครอบรมหลักสูตร "ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร" รุ่นที่ 25 ***มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว****  

สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญทนายความและผู้สนใจสมัครเรียนหลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพกฎหมายเฉพาะด้าน (สมัครเรียนรายวิชา)

สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญทนายความและผู้สนใจสมัครเรียนหลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพกฎหมายเฉพาะด้าน (สมัครเรียนรายวิชา) สาขาวิชาที่รับสมัคร : กฎหมายปกครองสาหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (เรียนเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น) บรรยายโดย ดร.ประสาท  พงษ์สุวรรณ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด, อาจารย์พรชัย  มนัสสิริเพ็ญตุลาการศาลปกครองสูงสุด, รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา     ขอบเขตการบรรยาย แนวคิด ทฤษฎีกฎหมายปกครองชั้นสูง...

สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เปิดรับสมัครอบรม “หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารรุ่น 28”

สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เปิดรับสมัครอบรม “หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารรุ่น 28” เปิดรับสมัคร : วันที่ 12-23 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. สถานที่รับสมัคร : ที่ทำการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ค่าธรรมเนียมการสมัคร : 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download ***รับจำนวนจำกัด 350...

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการทดสอบบภาคปฏิบัติรุ่น 46 และผู้รักษาสถานภาพ

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการทดสอบบภาคปฏิบัติรุ่น 46 และผู้รักษาสถานภาพ ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download หมายเหตุ : วิธีการเสิร์จหาอย่างรวดเร็ว ให้กดปุ่ม Ctrl และปุ่ม F พร้อมกัน จากนั้นให้กรอกเลขประจำตัวสอบ หากผ่านทดสอบจะปรากฎทั้งเลขประจำตัวสอบ ชื่อและนามสกุล

ขยายเวลารับสมัครอบรมหลักสูตร “กระบวนการฟื้นฟูกิจการเพื่อการไกล่เกลี่ย” รุ่นที่ 1

ขยายเวลาเปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร “กระบวนการฟื้นฟูกิจการเพื่อการไกล่เกลี่ย” รุ่นที่ 1 รับสมัคร : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2561 (09.00 – 16.00 น.) ณ สำนักระงับข้อพิพาททางเลือก สภาทนายความ ชั้น 1 อบรม : วันเสาร์ที่ 21 และวันอาทิตย์ที่...

ขอเชิญร่วมโครงการอบรม “ภาษาอังกฤษสาหรับทนายความ (English for Lawyers)”

สถาบันพัฒนาวิชาชีพทนายความ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม “ภาษาอังกฤษสาหรับทนายความ (English for Lawyers)” สนใจดาวน์โหลดใบสมัคร : Download