Home ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

Home ข่าวสารสภาทนายความ

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและความเสมอภาคของประชาชนให้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปี 2560

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและความเสมอภาคของประชาชนให้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องไพลิน โรงแรมเบตง เมอร์ลิน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านเด็กสตรีผู้สูงอายุ และคนพิการ พร้อมคณะฯ เป็นผู้แทนนายกสภาทนายความ เข้าร่วมป่ะชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็น การพัฒนาระบบบริการ กำหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย ยุค 4.0

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 : ว่าที่ ร.ต.ฐานพัฒน์ รัตนพันธ์ ประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านเด็กสตรีผู้สูงอายุ และคนพิการ เป็นผู้แทนนายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายจิรกิตต์ ดิสโร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็น การพัฒนาระบบบริการ กำหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย ยุค 4.0 ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ (The Redemptorist...

ผู้แทนสำนักปฏิบัติธรรม วัดมอญรามัญ พร้อมชาวบ้าน เข้าขอบคุณสภาทนายความที่ได้ให้ความช่วยเหลือด้านคดีเกี่ยวกับข้อพิพาทเรื่องที่ดินวัด

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. ที่สภาทนายความ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ : ผู้แทนสำนักปฏิบัติธรรม วัดมอญรามัญ พร้อมด้วยชาวบ้าน เข้าพบ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เพื่อขอบคุณที่สภาทนายความ...

นายกสภาทนายความ พร้อมคณะฯ ให้สัมภาษณ์ผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟสบุ๊คเพจสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ในรายการ “Law Update”

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ที่ทำการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ให้สัมภาษณ์ผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟสบุ๊คเพจสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ในรายการ “Law Update” โดยมี นางสาวกุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา เป็นพิธีกรดำเนินรายการ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ร้อยโท ดร.ธนพจน เอกโยคยะ นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการพิเศษกรมทรัพย์สินทางปัญญา...

นายกสภาทนายความ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ร่วมแถลงข่าวถึงกรณีทนายความโกงเงินเยียวยาของลูกความ

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 16.20 น. ที่สภาทนายความ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา เลขาธิการสภาทนายความ, นายภักดี บุษยะบุตรี...

อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้แทนนายกสภาทนายความ กล่าวปฐมนิเทศแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการ “ทนายความสิ่งแวดล้อม” รุ่นที่ 9 ในการเดินทางมาปฏิบัติการอบรมภาคสนาม

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 : นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้แทนนายกสภาทนายความ กล่าวปฐมนิเทศแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการ "ทนายความสิ่งแวดล้อม" รุ่นที่ 9 ในการเดินทางมาปฏิบัติการอบรมภาคสนาม เพื่อศึกษาข้อมูลด้านการทำคดีสิ่งแวดล้อม และแนวทางการจัดทำรายงานกลุ่มตามหลักสูตรฯ ทั้งนี้มี นายขวัญชัย โชติพันธุ์ ประธานอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมฝ่ายฝึกอบรมและวิชาการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมและกล่าวรายงานการจัดอบรมภาคสนาม และมีทีมงานอุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมการอบรม ณ...

นายกสภาทนายความ พร้อมคณะผู้บริหารฯ ร่วมพิธีเปิด “การอบรมและทดสอบความรู้ผู้ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว” ครั้งที่ 2/2560

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ และนายนคร พจนวรพงษ์...

สภาทนายความภาค 6 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบข้อเขียนวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่น 47

ขอเชิญผู้สอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ รุ่น 47 ภาคปฏิบัติ และผู้รักษาสภาพ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดในเขตภาค 6 เข้าร่วมอบรมสัมมนาการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบข้อเขียนวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่น 47 วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ณ อาคารปราบไตรจักร ชั้น 2...

บรรยากาศการเรียนวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 19 (23-24/9/2560)

วันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ห้องเรียนสถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยากาศการเรียนการสอนและบรรยายความรู้กฎหมายให้กับนักศึกษากฎหมายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 19 (ภาคหนึ่ง) ปีการศึกษา 2560 กลุ่มกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศชั้นสูงและอนุญาโตตุลาการบรรยายโดย อาจารย์วรวุฒิ โปษกานนท์ กลุ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์...

อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ ในฐานะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 6/2560

วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. : นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ ในฐานะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 6/2560 ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ภาพข่าว/ข้อมูลข่าว : นายณัฐศักดิ์ สามงามทอง