Home ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

Home ข่าวสารสภาทนายความ

ประกาศสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบภาคปฏิบัติรุ่นที่ 47 และขยายระยะเวลาลงทะเบียนสอบภาคปฏิบัติรุ่นที่ 47

ประกาศสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบภาคปฏิบัติรุ่นที่ 47 และขยายระยะเวลาลงทะเบียนสอบภาคปฏิบัติรุ่นที่ 47

ขอเชิญร่วมโครงการอบรม “ภาษาอังกฤษสาหรับทนายความ (English for Lawyers)”

สถาบันพัฒนาวิชาชีพทนายความ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม “ภาษาอังกฤษสาหรับทนายความ (English for Lawyers)” สนใจดาวน์โหลดใบสมัคร : Download

แจ้งสถานที่การสอบภาคปฏิบัติรุ่นที่ 47

สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พัฒนาการ การเดินทาง : ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบในการเดินทางเข้าสอบ ให้ใช้รถโดยสารสาธารณะ รถยนต์ส่วนบุคคลไม่สามารถนำเข้าไปจอดในมหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากสถานที่มีจำกัด รถโดยสารประจำทาง : ปอ.206, ปอ.11, ปอ.517, 206, 11, 133 รถสองแถว : 92 ***แผนผังที่นั่งสอบรอประกาศอีกครั้ง***

นายกสภาทนายความ พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมและติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring Center)

วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องศูนย์ควบคุมและติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วยนายภากร ชัชวาลวงศ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร เข้าร่วมในพิธีเปิดและเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมและติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบกรณีผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงานฯ 1 ปี ครั้งที่ 2/2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบกรณีผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงานฯ 1 ปี ครั้งที่ 2/2560

นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้กฎหมายใหม่เพื่อพัฒนาวิชาชีพเกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง” ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จ.เพชรบุรี

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้กฎหมายใหม่เพื่อพัฒนาวิชาชีพเกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง” และปาฐกถาพิเศษเรื่องวิชาชีพทนายความและความรู้กฎหมายใหม่...

บรรยากาศการเรียนวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 19 (23-24/9/2560)

วันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ห้องเรียนสถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยากาศการเรียนการสอนและบรรยายความรู้กฎหมายให้กับนักศึกษากฎหมายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 19 (ภาคหนึ่ง) ปีการศึกษา 2560 กลุ่มกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศชั้นสูงและอนุญาโตตุลาการบรรยายโดย อาจารย์วรวุฒิ โปษกานนท์ กลุ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์...

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการสัมมนา “โอกาสและความท้าทายในการวางกฎเกณฑ์ควบคุมการเงินทางเลือก เทคโนโลยีทางการเงิน (Opportunities and Challenges in regulation alternative finance, financial technology (FinTech))”

วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการสัมมนาเรื่อง “โอกาสและความท้าทายในการวางกฎเกณฑ์ควบคุมการเงินทางเลือก เทคโนโลยีทางการเงิน (Opportunities and Challenges in regulation...

สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เปิดรับสมัครอบรม “หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารรุ่น 27”

สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร เปิดรับสมัครอบรม “หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารรุ่น 27” การสมัคร สมัครด้วยตนเอง : วันที่ 2-20 ตุลาคม 2560 สมัครได้ที่ ที่ทำการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร สมัครทางไปรษณีย์ : วันที่ 2-13 ตุลาคม 2560 ส่งใบสมัครมาที่ ที่ทำการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 249...

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างความรู้กฎหมายใหม่และพัฒนาวิชาชีพเกี่ยวกับบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ณ โรงแรมโกลเเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างความรู้กฎหมายใหม่และพัฒนาวิชาชีพเกี่ยวกับบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมโกลเเด้น บีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ดาวน์โหลดใบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา : Download