Home ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

Home ข่าวสารสภาทนายความ

นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้กฎหมายใหม่เพื่อพัฒนาวิชาชีพเกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ : สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการสัมมนา เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้กฎหมายใหม่เพื่อพัฒนาวิชาชีพเกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง” โดยในช่วงก่อนหน้าที่พิธีเปิดจะเริ่ม ได้นมัสการพระคุณเจ้า ดร.พระครูสิริคีรีรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ...

บรรยายกาศการเรียนการสอนและบรรยายความรู้กฎหมายให้กับนักศึกษากฎหมายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 19

วันเสาร์ที่ 16 และวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ห้องเรียนสถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยายกาศการเรียนการสอนและบรรยายความรู้กฎหมายให้กับนักศึกษากฎหมายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง รุ่นที่ 19 (ภาคหนึ่ง) ปีการศึกษา 2560  กลุ่มกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศชั้นสูงและอนุญาโตตุลาการบรรยายโดย ศ.(พิเศษ) บุญมา เตชะวณิช กลุ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน...

นายกสภาทนายความ พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีเปิดการอบรมที่ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนฯ ครั้งที่ 3/2560

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และประธานสภาทนายความจังหวัดในพื้นที่ภาค 8 ร่วมพิธีเปิด “การอบรมและทดสอบความรู้ผู้ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว” ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยความร่วมมือของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3/2560...

นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้กฎหมายใหม่เพื่อพัฒนาวิชาชีพเกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง” ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อ.เมือง จ.ลำปาง

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อ.เมือง จ.ลำปาง : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้กฎหมายใหม่เพื่อพัฒนาวิชาชีพเกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง” และปาฐกถาพิเศษเรื่องวิชาชีพทนายความและความรู้กฎหมายใหม่ ในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย โดย...

อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์ ให้สัมภาษณ์ผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟสบุ๊คเพจสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ในรายการ “Law Update”

วันที่ 14 กันยายน 2560 ณ ที่ทำการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ : นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์ ให้สัมภาษณ์ผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟสบุ๊คเพจสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ในรายการ “Law Update” โดยมี นายสมศักดิ์ อัจจิกุล กรรมการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย เป็นพิธีกรดำเนินรายการแทน นางสาวกุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา เนื่องจากติดภารกิจ...

นายทะเบียนสภาทนายความ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณาแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ครั้งที่ 5/2560

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายชัยวัธน์ ประจงใจ นายทะเบียนสภาทนายความ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณาแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ครั้งที่ 5/2560 โดยในการประชุมคณะทำงานได้มีการพิจารณารวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติทนายความ...

กรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร มอบถังต้มน้ำไฟฟ้า จำนวน 2 ถัง เพื่อใช้งานโครงการและกิจการของสภาทนายความ

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายอนุพร อรุณรัตน์ กรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร และได้มอบถังต้มน้ำไฟฟ้า จำนวน 2 ถัง เพื่อใช้งานโครงการและกิจการของสภาทนายความ เนื่องในวันสถาปนาสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์...

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย “โอกาสและความท้าทายในการวางกฎเกณฑ์ควบคุมการเงินทางเลือก เทคโนโลยีการเงิน” (FinTech)

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย "โอกาสและความท้าทายในการวางกฎเกณฑ์ควบคุมการเงินทางเลือก เทคโนโลยีการเงิน" (Opportunities & Challenges in reguration alternative finance, financial technology (FinTech)) วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ติดต่อสอบถามรายละเอียด...

นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการอบรมทนายความอาสา (กรุงเทพมหานคร) เรื่อง “การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและการดำเนินคดีในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ”

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการอบรมทนายความอาสา (กรุงเทพมหานคร) เรื่อง “การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและการดำเนินคดีในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ” โดย นายเกียรติศักดิ์...

อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ ในฐานะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 6/2560

วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. : นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ ในฐานะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 6/2560 ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ภาพข่าว/ข้อมูลข่าว : นายณัฐศักดิ์ สามงามทอง