Home ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

Home ข่าวสารสภาทนายความ

เปิดการอบรม “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่นที่ 27

วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ จังหวัดเชียงใหม่ : สภาทนายความ จัดอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่นที่ 27 โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ ความสำคัญและประโยชน์ของการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ขอบเขต อำนาจหน้าที่ในการทำคำรับรองฯ...

นายกสภาทนายความ เข้าประชุมวิพากษ์หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความในพระบรมราชูถัมภ์ เข้าประชุมวิพากษ์ หลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมี รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) กัลยา แสงเรือง รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ.

ประกาศรับสมัครทนายความอาสา ทนายขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน เข้าร่วมโครงการปฏิรูปทนายความอาสาฯ (ส่วนกลาง กรุงเทพฯ)

ประกาศรับสมัครทนายความอาสา ทนายขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน เข้าร่วมโครงการปฏิรูปทนายความอาสาฯ (ส่วนกลาง กรุงเทพฯ)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร รุ่น 27”

สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร "ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร รุ่น 27" ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download

ประกาศรับสมัคร ทนายความอาสาประจำส่วนราชการ กรุงเทพมหานคร ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ประกาศรับสมัคร ทนายความอาสาประจำส่วนราชการ กรุงเทพมหานคร ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เข้าพบอุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ : มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ นำโดย นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมด้วย นายวรกร ไหลหรั่ง ที่ปรึกษามูลนิธิฯ, นายจีรวัฒน์ มงคลสวัสดิ์ นักวิชาการ และนางสาวมาลี แซ่หวัง...

อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมภาษาอังกฤษ โครงการ “ENGLISH FOR LAWYERS”

วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารที่ทำการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร : นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมภาษาอังกฤษ โครงการ “ENGLISH FOR LAWYERS” โดย นายทัศไนย...

นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 49 (ภาคทฤษฎี)

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ เปิดฝึกอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 49 (ภาคทฤษฎี) วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารที่ทำการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 49...

อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการสภาทนายความ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านหนองไผ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กรณีพิพาทที่ดินทับซ้อนระหว่างทหารกับประชาชน

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 : นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการสภาทนายความ พร้อมด้วย นายณัฐนันณ์ สุวรรณมณี ประธานกรรมการสำนักงานคดีปกครอง, นายทินกร สุรบัณฑิตย์ รองประธานกรรมการสำนักงานคดีปกครอง, นายธานินทร์ คชรัตน์ ที่ปรึกษาสำนักงานคดีปกครอง, นางรัชนีกร นงคะวาส เหตุทอง กรรมการ/เลขานุการสำนักงานคดีปกครอง นายกิติศักดิ์ นิติพิทักษ์พงศ์...

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสภาทนายความ ประจำปี 2560 ณ พระอารามหลวง วัดบูรพาพิทยาราม จังหวัดจันทบุรี

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสภาทนายความ ประจำปี 2560 โดยสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระกฐินพระราชทานเพื่อนำมาถวายยังวัดหลวงเป็นประจำทุกปี ในปี 2560 นี้ ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร...