Home ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

ข่าวสารสภาทนายความ

Home ข่าวสารสภาทนายความ

นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “เสริมสร้างองค์ความรู้กฎหมายใหม่เพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและพัฒนาการประกอบวิชาชีพอย่างบูรณาการ” ครั้งที่ 9/2560 (สภาทนายความภาค 4)

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง "เสริมสร้างองค์ความรู้กฎหมายใหม่เพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและพัฒนาการประกอบวิชาชีพอย่างบูรณาการ" ครั้งที่ 9/2560 (สภาทนายความภาค 4) โดย...

ผลรางวัลสลากกาชาดสภาทนายความ ประจำปี 2560

วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 19.00 น. ณ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร : นายอำพล รัตนมูสิก อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์/ประธานคณะกรรมการจัดงานกาชาดสภาทนายความ พร้อมด้วย นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ ร่วมการออกรางวัลสลากกาชาดสภาทนายความ ประจำปี 2560 โดยผลรางวัลสลากกาชาดสภาทนายความ ประจำปี 2560 มีดังนี้ รางวัลที่...

อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ พร้อมด้วยอุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ และอุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมทำลายสลากบำรุงสภากาชาดไทยในส่วนที่เหลือ ก่อนจะมีการออกผลรางวัลที่สภากาชาดไทย

วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ที่สภาทนายความ ถนนพหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร : สภาทนายความ โดย นายอำพล รัตนมูสิก อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ พร้อมด้วย นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ, นายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ...

อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการพร้อมคณะฯ นำกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากกรณีถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน เดินทางไปที่ศาลปกครองนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ มอบหมายให้ นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายณัฐนันณ์ สุวรรณมนี ประธานกรรมการสำงานคดีปกครองสภาทนายความ, นายทินกร สุรบัณฑิตย์ รองประธานกรรมการสำนักงานคดีปกครอง, นายธานินทร์ คชรัตน์ ที่ปรึกษาฯ, นายสกุล...

สภาทนายความเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายบุญยอด ชัยบัณฑิตย์ อดีตประธานสภาทนายความจังหวัดกบินทร์บุรี

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 สภาทนายความโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายบุญยอด ชัยบัณฑิตย์ อดีตประธานสภาทนายความจังหวัดกบินทร์บุรี ณ วัดเวฬุวนาราม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

กรรมฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสภาทนายความ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานสภาทนายความ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและประสานงานกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา : นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสภาทนายความ (รับผิดชอบงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายของศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) เป็นผู้แทนนายกสภาทนายความ พร้อมด้วยนายอุทัย ไสยสาลี...

อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายบุญยอด ชัยบัณฑิตย์ อดีตประธานสภาทนายความจังหวัดกบินทร์บุรี

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 : นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายบุญยอด ชัยบัณฑิตย์ อดีตประธานสภาทนายความจังหวัดกบินทร์บุรี ณ วัดเวฬุวนาราม (วัดบ้านไผ่) อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ทนายความคดีปกครองสภาทนายความ พร้อมด้วยนักศึกษา ลงพื้นที่ช่วยประชาชนที่ อ.หันคา จ.ชัยนาท

กลุ่มชาวบ้านกว่า 20 คน ที่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท นัดรวมตัวกันเฉพาะกิจ พร้อมกับทีมทนายความ คดีปกครอง สภาทนายความ เพื่อมารับฟังซักซ้อมการเป็นพยานในคดีเพิกถอนคำสั่งทางปกครองคดีหนึ่งที่ยื่นฟ้องร้องกัน โดยฝ่ายทนายความ ตั้งข้อสันนิษฐานว่า คำสั่งเพิกถอนนี้อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยในเรื่องนี้ยังคงอยู่ในกระบวนการของศาลที่ยังไม่สิ้นสุด ต้องมีการพิสูจน์ทราบความจริงกันต่อไป โดยในวันที่ 4 เมษายน ศาลนัดสืบพยานเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม กระบวนการเสาะหาข้อเท็จจริงเช่นนี้ สำหรับนักกฎหมายเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งในการให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน ที่จะต้องเข้าถึงความจริงให้มากที่สุด เหล่านักศึกษากฎหมายชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...

ประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านเด็กสตรีผู้สูงอายุ และคนพิการ พร้อมคณะฯ เป็นผู้แทนนายกสภาทนายความ เข้าร่วมป่ะชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็น การพัฒนาระบบบริการ กำหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย ยุค 4.0

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 : ว่าที่ ร.ต.ฐานพัฒน์ รัตนพันธ์ ประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านเด็กสตรีผู้สูงอายุ และคนพิการ เป็นผู้แทนนายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายจิรกิตต์ ดิสโร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็น การพัฒนาระบบบริการ กำหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย ยุค 4.0 ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ (The Redemptorist...

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เสริมสร้างองค์ความรู้กฎหมายใหม่และพัฒนาศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายอย่างบูรณาการ ครั้งที่ 11/2560 ภาค 8

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง เสริมสร้างองค์ความรู้กฎหมายใหม่และพัฒนาศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายอย่างบูรณาการ ครั้งที่ 11/2560 ภาค 8 วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา : Download