Home บทความและงานวิจัย

บทความและงานวิจัย

บทความและงานวิจัย

Home บทความและงานวิจัย

พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด พรบ. : ดาวน์โหลด ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๕) พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด พรบ. : ดาวน์โหลด ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด พรบ. : ดาวน์โหลด ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด พรบ. : ดาวน์โหลด ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

พระราชกฤษฎีกา กําหนดจํานวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทําการของศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบภาค พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกา กําหนดจํานวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทําการของศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบภาค พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด พ.ร.ฎ. : ดาวน์โหลด ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด พรบ. : ดาวน์โหลด ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด พรบ. : ดาวน์โหลด   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด พรบ. : ดาวน์โหลด   ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

คำถามกับกฎหมายการทวงถามหนี้ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนากฎหมาย สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  บทความ : คำถามกับกฎหมายการทวงหนี้ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนากฎหมาย สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ่านบทความ : Download

บทความ เรื่อง การจับกุมผู้กระทำผิดที่ชอบด้วยหลักนิติธรรมกับการจลาจล

  บทความ เรื่อง การจับกุมผู้กระทำผิดที่ชอบด้วยหลักนิติธรรมกับการจลาจล ดาวน์โหลดอ่านบทความ : Download