Home สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

Home สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

กำหนดการฝึกอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎีรุ่นที่ 50

กำหนดการฝึกอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎีรุ่นที่ 50 ดาวน์โหลดใบสมัครและใบจองชีทคำบรรยาย รุ่น 50 : Download แบบแจ้งชำระเงินสมัครอบรมฯ จองคำบรรยาย : Download

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาคปฏิบัติรุ่นที่ 48 และผู้รักษาสถานภาพ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาคปฏิบัติรุ่นที่ 48 และผู้รักษาสถานภาพ ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download

กำหนดการผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน ไม่น้อยกว่า 1ปี ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561

กำหนดการผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน ไม่น้อยกว่า 1ปี ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561

การรักษาสถานภาพภาคปฏิบัติรุ่นที่ 47 และผู้รักษาสถานภาพ

การรักษาสถานภาพภาคปฏิบัติรุ่นที่ 47 และผู้รักษาสถานภาพ กรณีรักษาฯ ทางไปรษณีย์ กำหนดการรักษาสถานภาพ สามารถรักษาฯ ได้ด้วยตัวเองหรือทำแทนกันได้ วันที่ 21 พฤษจิกายน 2560 - 26 มกราคม 2561 วันเวลาราชการ - ใบคำขอรักษาสถานภาพ Download PDF = https://1drv.ms/b/s!AqXi3_BKBlTOgXVkXaAL2-kYGDjm - ใบแจ้งชำระเงิน (กรณีรักษาทางไปรษณีย์) Download PDF = https://1drv.ms/b/s!AqXi3_BKBlTOhgyNzBlx6yN8m9gF กรุณาส่งหลักฐานส่งเอกสารต่างๆ มายัง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ (รักษาสถานภาพภาคปฏิบัติ) เลขที่ 249...

ข้อปฏิบัติและแบบแจ้งสถานที่ฝึกหัดงานผู้ผ่านการสอบภาคทฤษฎีรุ่นที่ 49

ข้อปฏิบัติและแบบแจ้งสถานที่ฝึกหัดงานผู้ผ่านการสอบภาคทฤษฎีรุ่นที่ 49 ดาวน์โหลดข้อปฏิบัติและแบบแจ้งการฝึกฯ : Download ( สามารถโหลดแบบแจ้งฝึกได้เลยไม่ต้องรอจดหมาย ) สามารถยื่นแจ้งฝึกหัดงานแทนกันได้หรือยื่นแจ้งทางไปรษณีย์ เอกสารที่ต้องยื่นแจ้ง - แบบแจ้งฝึกหัดงานภาคปฏิบัติ - สำเนาใบอนุญาตทนายความผู้เซ็นต์รับรอง กรุณาส่งเอกสารมายัง สภาทนายความในพระบรมราชูปภัมภ์ (สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ) 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ แขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

รายชื่อผู้สมัครอบรมฯทางไปรษณีย์ รุ่นที่ 50 (กรณีนักศึกษาเก่า)

รายชื่อผู้สมัครอบรมฯทางไปรษณีย์ รุ่นที่ 50 (กรณีนักศึกษาเก่า) ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download   บัตรประจำตัวจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร สำหรับนักศึกษาเอกสารถูกต้องหรือชำระเงินครบตามค่าธรรมเนียม บุคคลใดที่ไม่ได้รับบัตรประจำตัวสอบ ให้ปริ้้นรายชื่อตัวเองตามประกาศนี้คู่กับบัครประชาชนเข้าสอบได้ *** นักศึกษาที่มาสมัครด้วยตัวเองจะไม่มีรายชื่อตามประกาศ ***

แผนผังที่นั่งสอบรุ่นที่ 47 และผู้รักษาสถานภาพ

แผนผังที่นั่งสอบรุ่นที่ 47 และผู้รักษาสถานภาพ ดาวน์โหลดรายชื่อ : Download

แผนผังที่นั่งสอบภาคปฏิบัติรุ่นที่ 48 และผู้รักษาสถานภาพ

แผนผังที่นั่งสอบภาคปฏิบัติรุ่นที่ 48 และผู้รักษาสถานภาพ สายรถประจำทางและเส้นทางการเดินรถ

ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคทฤษฎีรุ่นที่ 49

ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคทฤษฎีรุ่นที่ 49 ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download