Home สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

Home สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ

นายกสภาทนายความ ตรวจเยี่ยมพูดคุยและให้กำลังใจแก่นักศึกษาในการสอบปากเปล่าของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารกงไกรลาศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เดินทางมาตรวจเยี่ยมพูดคุย และให้กำลังใจแก่นักศึกษาในการสอบปากเปล่าแก่ผู้สอบผ่านข้อเขียนภาคปฏิบัติของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ รุ่นที่ 46, นักศึกษาที่รักษาสถานภาพ และกรณีผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยในช่วงเช้า ว่าที่พันตรี...

แผนผังที่นั่งสอบภาคทฤษฎีรุ่น 49

แผนผังที่นั่งสอบภาคทฤษฎีรุ่น 49 วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 - 17.30 น.

กำหนดการรับสมัครเข้ารับการอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 49

กำหนดการวิธีการสมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 49 – วิธีการสมัครอบรมวิชาว่าความและใบสมัครรุ่นที่ 49 : Download – ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน : Download

นายกสภาทนายความ เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานในการดำเนินงานของสำนักอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ที่สภาทนายความ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานในการดำเนินงานของสำนักอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ โดยมี ว่าที่พันตรี สมบัติ วงศ์กำแหง ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่และบทบาทของอนุกรรมการทดสอบ, ระเบียบและวิธีปฏิบัติในการคุมสอบ, หลักการในการตรวจข้อสอบ และหลักเกณฑ์การให้คะแนน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้อนุกรรมการทดสอบได้เสนอประเด็นข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึงปัญหาอุปสรรคเพื่อประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป. ...

กำหนดการและแผนผังที่นั่งสอบภาคปฏิบัติรุ่นที่ 46 และผู้รักษาสถานภาพ

กำหนดการและแผนผังที่นั่งสอบภาคปฏิบัติรุ่นที่ 46 และผู้รักษาสถานภาพ

ตารางบรรยายภาคทฤษฎีรุ่นที่ 48

กำหนดการบรรยายสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ ภาคทฤษฎีรุ่นที่ 48

แผนผังที่นั่งสอบภาคปฏิบัติรุ่นที่ 48 และผู้รักษาสถานภาพ

แผนผังที่นั่งสอบภาคปฏิบัติรุ่นที่ 48 และผู้รักษาสถานภาพ สายรถประจำทางและเส้นทางการเดินรถ

แผนผังที่นั่งสอบภาคทฤษฎี รุ่น 48

สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ ประกาศแผนผังที่นั่ง สอบภาคทฤษฎี รุ่น 48 วันเสาร์ที่ 15 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.30 – 17.30 น. สถานที่ : ตึกกงไกรลาศ(KLB) ตึกเวียงผา (VPB) มหาวิทยาลัยรามคาแหง หัวหมาก ***กรณีมีปัญหา สามารถติดต่อกองอำนวยการสอบ ห้อง 101 ตึกเวียงผา (VPB) *** ...