สัมมนา โครงการ “ปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน” ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 (ส่วนกลาง)

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 สภาทนายความจัดสัมมนา โครงการ “ปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน” ประจำงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 ขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีว่าที่ ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ โดยนายสรัลชา ศรีชลวัฒนา เลขาธิการสภาทนายความ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการสวัสดิการและกรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย นายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ นายเกษม รังสุวรรณ์ รองเลขาธิการาร/เหรัญญิก นายสุรศักดิ์ อินทนันท์ กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 5 นายสมศักดิ์ วาทบัณฑิตกุล ว่าที่กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 4 และนายภากร ชัชวาลวงศ์ กรรมการประจำสำนักนายก
โดยว่าที่ ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การไต่สวนมูลฟ้องตามกฎหมายใหม่ หลังจากนั้นมีการบรรยายในหัวข้อ เรื่อง พระราชบัญญัติการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับที่ 33 และ ฉบับที่ 34 พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ โดยนายสุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ประจำสำนักประธานศาลฎีกา
ทั้งนี้ในการสัมมนาดังกล่าวมีทนายความให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมากจนล้นห้องที่ประชุมชั้น 5 ทำให้ต้องเปิดห้องประชุมชั้น 4 รองรับโดยรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์วงจรปิด ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนทั้งสิ้นกว่า 700 คน
นอกจากนี้สภาทนายความยังได้เปิดให้มีการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์นั่งปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานีตำรวจในเขตนครบาล 1-9 โดยทนายความส่วนกลางให้ความสนใจลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก