สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ขอเรียนเชิญทนายความและผู้สนใจสมัครเรียน หลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพกฎหมายเฉพาะด้านเรียนร่วมรุ่น (สมัครเรียนรายวิชา) รุ่นที่ 20 ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562 (***ด่วนจำนวนจำกัด***)

สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ขอเรียนเชิญทนายความและผู้สนใจสมัครเรียน หลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพกฎหมายเฉพาะด้านเรียนร่วมรุ่น (สมัครเรียนรายวิชา) รุ่นที่ 20 ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562 (***ด่วนจำนวนจำกัด***)

คุณสมบัติผู้เรียน : เป็นผู้สอบไล่ได้ปริญญาทางนิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาการศึกษา : เรียนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องเรียนชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

วิชาที่เปิดสอน :
– การวางแผนภาษี 2
– กฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และฟื้นฟูกิจการ
– กฎหมายปกครองสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
– กฎหมายวิธีพิจารณาคดีพิเศษ
– หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพชั้นสูง (วิชาบังคับไม่มีหน่วยกิต)

ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร : ศึกษารายวิชา วิชาละ 8,000.- บาท

สมัครได้ที่ : ที่ทำการสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 3 สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง โทร. 02-522-7124 ถึง 27 ต่อ 322

ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download