อบรมจริยธรรมและมรรยาททนายความ รุ่น 50

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.15 น. ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) กรุงเทพมหานคร : สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ จัดการอบรมจริยธรรมและมรรยาททนายความแก่ผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความ รุ่น 50 และผู้ผ่านการทดสอบกรณีฝึกหัดงานในสำนักงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 โดย ว่าที่พันตรี ดร.สมบัติ วงศ์กำแหง ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความฯ กล่าวเปิดการอบรมฯ จากนั้นเวลา 09.15 – 11.00 น. เป็นการอบรมจริยธรรมในหัวข้อ “จริยธรรมมรรยาททนายความ” โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ และเวลา 11.00 – 12.30 น. เป็นการอบรมจริยธรรมในหัวข้อ “จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพทนายความ” โดย พระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ซึ่งการอบรมนี้ เป็นการอบรมให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้รับทราบถึงการปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของจริยธรรม และศีลธรรมอันดีของวิชาชีพทนายความและผดุงความยุติธรรม เพื่อรับใช้ประชาชน สำหรับการอบรมฯ ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 1953 คน.