จัดอบรมชี้แจงโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ (ภาค 2)

วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. สภาทนายความจัดอบรมชี้แจงโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ (ภาค 2) / ภูธรภาค 2 (โครงการเพื่อการปฏิรูปที่มีความจำเป็นเร่งด่วน (Quick Win) ขึ้น ณ โรงแรมชลอินเตอร์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย พ.ต.อ. กรวัฒน์ หันประดิษฐ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ (ภาค 2) โดยมี ดร.อุลิช ดิษฐปราณีต กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 2 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์สาระสำคัญของโครงการดังกล่าว จากนั้น ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในชั้นสถานีตำรวจ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ถัดมาเป็นการบรรยายในหัวข้อ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 33 และ 34 ) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2562 โดย ผศ.ดร. ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล ที่ปรึกษานายกสภาทนายความ เป็นวิทยากร
ช่วงเวลา 10.30 น. เป็นการอบรมในหัวข้อ การปฏิบัติหน้าที่ทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ โดย พ.ต.อ. สหัส โหรวิชิต รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
ในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. เป็นการอบรมในหัวข้อ การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมชั้นตำรวจ โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ/กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เป็นวิทยากรในการบรรยาย หลังจากนั้น เป็นการบรรยายเรื่อง ประสบการณ์การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวนกับทนายความที่สถานีตำรวจ โดย พ.ต.อ. ชัยวัฒน์ แป้นสุวรรณ ผู้กำกับการสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธร ภาค 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการบรรยายในหัวข้อ กฎหมายข่มขืน โดย ผศ.ดร. ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล ที่ปรึกษานายกสภาทนายความ เป็นวิทยากร
จากนั้น เวลา 15.15 น. เป็นการอบรมในหัวข้อ การปฏิบัติหน้าที่ของทนายความอาสาฯ ปัญหาอุปสรรคของทนายความอาสาประจำส่วนราชการ โดย นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/รองประธานกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร เป็นวิทยากรในการบรรยาย
ในการอบรมชี้แจงโครงการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับฟัง ประกอบด้วย ทนายความอาสา ผู้ปฏิบัติงานโครงการในเขตภูธรภาค 2, ผู้แทนสถานีตำรวจต่างๆ ในเขตภูธรภาค 2, และผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี นายไพบูลย์ แย้มเอม ประธานสภาทนายความจังหวัดชลบุรี, นายสมศักดิ์ อัจจิกุล กรรมการโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และนายภากร ชัชวาลวงศ์ กรรมการและเลขานุการโครงการพัฒนาบุคลากร เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และเป็นพิธีกรดำเนินรายการร่วมกัน