อบรมสัมมนาผู้บริหารสภาทนายความ (ภาค 1)

วันเสาร์ที่ 26 – 27 ตุลาคม 2562 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมสัมมนาผู้บริหารสภาทนายความ ภาค 1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และการบริหารองค์กร พ.ศ. 2562-2565 ขึ้น ณ โรงแรมวินเซอร์ ปาร์ค รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาผู้บริหารสภาทนายความ ภาค 1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และการบริหารองค์กร พ.ศ. 2562-2565 โดยมี ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 1 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์สาระสำคัญของการอบรมดังกล่าว ในการอบรมครั้งนี้ นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายมะโน ทองปาน อุปนายกฝ่ายวิชาการ, นายสมพงษ์ จู่ตันซ่วน อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน, นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายบริหาร, นายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ, นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ, นายวิทยา ทองกุ้ง อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์, นายสมพล วงศ์มณฑา อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ, นายนิพนธ์ จันทเวช เลขาธิการสภาทนายความ/กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 6, นายสมศักดิ์ อัจจิกุล นายทะเบียน/กรรมการประชาสัมพันธ์, นายภากร ชัชวาลวงศ์ เหรัญญิกสภาทนายความ/ผู้ช่วยเลขาธิการสภาทนายความ, ดร.กิตติมา สิริศุภชัย กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม, นายชานนท์ ตันยะไพบูลย์ กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 2, นายชัช วงศ์สิงห์ กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 3, นายสมศักดิ์ วาทบัณฑิตกุล กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 4 และนายพรศักดิ์ สังข์สังวาลย์กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 5 ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว

โดยการอบรมวันแรก เริ่มด้วยปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การบริหารองค์กรและเพิ่มศักยภาพในยุคปัจจุบัน โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ นอกจากนี้ยังมีวิทยากรหลายท่านร่วมบรรยาย

จากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่อง การบริหารองค์กรสภาทนายความ ปี พ.ศ. 2562 – 2565 โดย นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายบริหาร, นายนิพนธ์ จันทเวช เลขาธิการสภาทนายความ และนายภากร ชัชวาลวงศ์ เหรัญญิกสภาทนายความ/ผู้ช่วยเลขาธิการสภาทนายความ

วันที่สอง เริ่มด้วยการบรรยาย เรื่อง บทบาทของสภาทนายความในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ

จากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย โดย นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และหลังจากนั้น เป็นการประชุมกลุ่มย่อย สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ

ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวมีระยะเวลา 2 วัน (26-27 ตุลาคม 2562) มีประธานสภาทนายความ และกรรมการสภาทนายความในพื้นที่ภาค 1 เข้ารับการอบรม โดยมี นายสมศักดิ์ อัจจิกุล นายทะเบียน/กรรมการประชาสัมพันธ์ และนายกิจพัฒน์ บุญสุวรรณ ประธานสภาทนายความจังหวัดลพบุรี เป็นพิธีกรดำเนินรายการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม.