อบรมสัมมนาผู้บริหารสภาทนายความ (ภาค 7)

วันเสาร์ที่ 2 และวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดอบรมสัมมนาผู้บริหารสภาทนายความ ภาค 7 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และการบริหารองค์กร พ.ศ. 2562-2565 ขึ้น ณ โรงแรมโคโค่ วิว ตำบลแม่กลอง​ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยว่าที่ร้อยตรี​ ดร.ถวัลย์​ รุยาพร​ นายกสภาทนายความ​ มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาผู้บริหารสภาทนายความ ภาค 7 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และการบริหารองค์กร พ.ศ. 2562-2565 มี นายนุกูล สิริสุวรรณ์ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 7 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์สาระสำคัญของการอบรมดังกล่าว ในการอบรมครั้งนี้ นายมะโน ทองปาน อุปนายกฝ่ายวิชาการ, นายสมศักดิ์ อัจจิกุล นายทะเบียน/กรรมการประชาสัมพันธ์, นายภากร ชัชวาลวงศ์ เหรัญญิกสภาทนายความ/ผู้ช่วยเลขาธิการสภาทนายความ, ดร.กิตติมา สิริศุภชัย กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม, นายเกษม รังสุวรรณ์ กรรมการวิชาการ, นายชานนท์ ตันยะไพบูลย์ กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 2, นายสมศักดิ์ วาทบัณฑิตกุล กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 4 และนายพรศักดิ์ สังข์สังวาลย์ กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 5 ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว
โดยการอบรมวันแรก เริ่มด้วยการบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย โดย นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย จากนั้นเป็นการบรรยาย ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การบริหารองค์กรและเพิ่มศักยภาพในยุคปัจจุบัน โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ และหลังจากนั้น เป็นการประชุมกลุ่มย่อย โดยมี นายนุกูล สิริสุวรรณ์ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 7, นายสมศักดิ์ อัจจิกุล นายทะเบียน/กรรมการประชาสัมพันธ์ และนายสมเจตต์ พงต์ทะจิตร์ เป็นวิทยาการ
และวันที่ 3พฤศจิกายน​ 2562​ เป็นการบรรยาย เรื่อง บทบาทของสภาทนายความในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ
จากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่อง การบริหารองค์กรสภาทนายความ ปี พ.ศ. 2562 – 2565 โดยนายภากร ชัชวาลวงศ์ เหรัญญิกสภาทนายความ/ผู้ช่วยเลขาธิการสภาทนายความ จากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่องการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย โดยดร.กิตติมา สิริศุภชัย กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม และหลังจากนั้นเป็นการประชุมกลุ่มย่อย สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ
ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวมีระยะเวลา 2 วัน (วันที่​ 2-3 พฤศจิกายน 2562) มีประธานสภาทนายความจังหวัดและกรรมการสภาทนายความในพื้นที่ภาค 7 เข้ารับการอบรม โดยมี นายสมศักดิ์ อัจจิกุล นายทะเบียน/กรรมการประชาสัมพันธ์ และนายนิทรารัตน์ แพทย์วงศ์ ประธานสภาทนายความจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพิธีกรดำเนินรายการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม