อบรมสัมมนาผู้บริหารสภาทนายความ (ภาค 5-6)

วันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2562 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมสัมมนาผู้บริหารสภาทนายความ ภาค 5-6 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และการบริหารองค์กร พ.ศ. 2562-2565 ขึ้น ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาผู้บริหารสภาทนายความ ภาค 5-6 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และการบริหารองค์กร พ.ศ. 2562-2565 โดยมี นายพรศักดิ์ สังข์สังวาลย์ กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 5 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์สาระสำคัญของการอบรมดังกล่าว ในการอบรมครั้งนี้ นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายมะโน ทองปาน อุปนายกฝ่ายวิชาการ, นายสมพงษ์ จู่ตันซ่วน อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน, นายวิทยา ทองกุ้ง อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์, นายนิพนธ์ จันทเวช เลขาธิการสภาทนายความ/กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 6, นายสมศักดิ์ อัจจิกุล นายทะเบียน/กรรมการประชาสัมพันธ์, นายภากร ชัชวาลวงศ์ เหรัญญิกสภาทนายความ/ผู้ช่วยเลขาธิการสภาทนายความ, ดร.กิตติมา สิริศุภชัย กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม และนายสมศักดิ์ วาทบัณฑิตกุล กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 4 ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว

ซึ่งก่อนพิธีเปิด ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ ปวงละคร ประธานสภาทนายความจังหวัดแม่สอด เชิญชวนทนายความในพื้นที่ภาค 5 และ 6 ร่วมการแข่งขันฟุตบอลประเพณีภาค 5-6 จัดขึ้น ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

จากนั้น นายกมล ถาน้อย ประธานสภาทนายความจังหวัดลำปาง มอบโฉนดที่ดินพร้อมอาคาร ให้สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้เป็นที่ทำการสภาทนายความจังหวัดลำปาง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ, ประธานสภาทนายความจังหวัด และคณะกรรมการสภาทนายความจังหวัด ร่วมรับมอบและเป็นสักขีพยานในพิธีมอบดังกล่าว

โดยการอบรมวันแรก เริ่มด้วยปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การบริหารองค์กรและเพิ่มศักยภาพในยุคปัจจุบัน โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ

จากนั้นเป็นการพูดคุยประชุมกลุ่มย่อย โดย นายนิพนธ์ จันทเวช เลขาธิการสภาทนายความ/กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 6 และนายพรศักดิ์ สังข์สังวาลย์ กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 5

ในช่วงบ่ายเริ่มด้วยการบรรยาย เรื่อง การบริหารองค์กรสภาทนายความ ปี พ.ศ. 2562 – 2565 โดย นายสมศักดิ์ อัจจิกุล นายทะเบียน/กรรมการประชาสัมพันธ์ และนายภากร ชัชวาลวงศ์ เหรัญญิกสภาทนายความ/ผู้ช่วยเลขาธิการสภาทนายความ

จากนั้นเป็นการบรรยาย ชี้แจงรายละเอียดแบบสอบข้อเท็จจริง และการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย โดย ดร.กิตติมา สิริศุภชัย กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม

วันที่สอง เริ่มด้วยการบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย โดย นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ

จากนั้นเป็นการประชุมกลุ่มย่อย สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ โดย นายนิพนธ์ จันทเวช เลขาธิการสภาทนายความ/กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 6 และนายพรศักดิ์ สังข์สังวาลย์ กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 5 หลังจากนั้น ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ กล่าวปิดการสัมมนา

ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวมีระยะเวลา 2 วัน (9 – 10 พฤศจิกายน 2562) มีประธานสภาทนายความ และกรรมการสภาทนายความในพื้นที่ภาค 5 และภาค 6 เข้ารับการอบรม โดยมี นายสมศักดิ์ อัจจิกุล นายทะเบียน/กรรมการประชาสัมพันธ์ และนางพรสวรรค์ สังข์สังวาลย์ ประธานสภาทนายความจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพิธีกรดำเนินรายการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม.