สภาทนายความผลิตบุคลากรทนายความอาสา เพื่ออำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมให้กับประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

สภาทนายความผลิตบุคลากรทนายความอาสา เพื่ออำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมให้กับประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

***เฉพาะผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรมโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ และโครงการทนายความอาสาประจำส่วนราชการ***