สัมมนาบทบาทของทนายความตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการสัมมนา เรื่อง บทบาทของทนายความตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายมะโน ทองปาน อุปนายกฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนนายกสภาทนายความ เปิดการสัมมนาเรื่อง บทบาทของทนายความตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยมี ดร.กิติมา สิริศุภชัย กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์สาระสำคัญของโครงการดังกล่าว สำหรับพิธีเปิดในครั้งนี้ มีคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ กรรมการสภาทนายความ และอนุกรรมการ เข้าร่วมในพิธีประกอบด้วย นายสมพร ดำพริก อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, นายเกษม รังสุวรรณ์ กรรมการวิชาการ, นายวสันต์ เกตุพันธุ์ อนุกรรมการสำนักงานวิชาการ, นายไพรัตน์ บุญประกอบ อนุกรรมการสำนักงานวิชาการ และ ดร.กิตติศักดิ์ นิติพิทักษ์พงศ์ กรรมการทนายความอาสาประจำส่วนราชการ โดยการสัมมนาจะมีหัวข้อดังนี้

– หลักการและสาระสำคัญของกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, การสำรวจและประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, วิธีจัดเก็บภาษี, การนำข้อมูล รูปแปลงที่ดินไปใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี, การสำรวจและการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการประเมิน การชำระภาษี การพิจารณาอุทธรณ์ โดย นายชุมพล สุวรรณกิจบริหาร เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

– บทวิเคราะห์ เหตุผล ความจำเป็นและแนวคิดที่นำมาสู่การบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวพล คณาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-จากนั้นในช่วงท้ายของการสัมมนา ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ กล่าวปิดการสัมมนาและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนา

ในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 180 คน โดยมี ดร.กิติมา สิริศุภชัย กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายวิชาการ และนายวสันต์ เกตุพันธุ์ อนุกรรมการสำนักงานวิชาการ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และเป็นพิธีกรดำเนินรายการร่วมกัน