รายชื่อผู้สมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 52 (กรณีนักศึกษาเก่าสมัครทางไปรษณีย์)

รายชื่อผู้สมัครอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 52  (กรณีนักศึกษาเก่าสมัครทางไปรษณีย์)

*** รายชื่อเรียงตามตัวอักษร ***
บัตรประจำตัวจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่จัดส่งเอกสารที่ระบุไว้ในใบสมัคร สำหรับนักศึกษาที่เอกสารถูกต้อง
และชำระเงินครบตามค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้
บุคคลใดที่ไม่ได้รับบัตรประจำตัวสอบ ให้ปริ้้นรายชื่อตัวเองตามประกาศนี้คู่กับบัครประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้เข้าสอบได้
*** นักศึกษาที่มาสมัครด้วยตัวเองจะไม่มีรายชื่อตามประกาศ ***

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ : Download