สัญญา 2 ภาษา

สัญญา 2 ภาษา

  • พินัยกรรม (Last will and Testamant) : Download
  • สัญญาจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (Agreement to sell land with Structure) : Download
  • สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด โครงการ…คอนโดมิเนียม (Condominium Unit Sales Agreement….Condominium Project) : Download
  • สัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (Contract of hire of Land and House) : Download
  • สัญญาเช่าอาคาร (Lease Agreement for Building) : Download
  • สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง (Construction Contract) : Download
  • สัญญาหุ้นส่วน (Business Partnership Agreement) : Download
  • หนังสือสัญญา (Agreement) : Download