พิธีมอบประกาศนียบัตร “English For Lawyers” รุ่น 9

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “English For Lawyers” รุ่น 9 พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและกล่าวปิดการอบรม โดยก่อนเริ่มพิธีมอบฯ ทางคณะอาจารย์ผู้สอนและผู้เข้ารับการอบรม ได้มอบโทรทัศน์สี 55 นิ้ว แก่สภาทนายความ เพื่อใช้ในกิจการงานของสภาทนายความ สำหรับพิธีมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ มีคณะกรรมการบริหารสภาทนายความและคณะอาจารย์ผู้สอน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตร ประกอบด้วย นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ, นายสมศักดิ์ อัจจิกุล นายทะเบียน/กรรมการประชาสัมพันธ์, ดร.กิติศักดิ์ นิติพิทักษ์พงศ์ ประธานที่ปรึกษาคณะทำงาน, นายทอง สีหาวงษ์ หัวหน้าคณะทำงาน/อาจารย์ผู้สอน และนางสาวจารุ์นันท์ บึงประเสริฐสุข คณะทำงาน/เลขานุการ

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดไฟล์รูปรับประกาศขนาดเต็มได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/19zvJrQeSfgcSrLlNEw_zAr-sDtb8H1x2?usp=sharing