สัมมนาประเพณีทนายความ ภาค 5 และภาค 6 (11/1/2563)

วันที่ 11 มกราคม 2563 สภาทนายความภาค 5 และภาค 6 ร่วมจัดสัมมนาประเพณีทนายความ ภาค 5 และภาค 6 เรื่อง การเขียนคำฟ้อง คำให้การและเอกสารประกอบการดำเนินคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ ขึ้น ณ วัฒนาวิลเลจ รีสอร์ท ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาประเพณีทนายความ ภาค 5 และภาค 6 โดยมี นายนิพนธ์ จันทเวช เลขาธิการสภาทนายความ/กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 6 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์สาระสำคัญของการอบรมดังกล่าว ในการอบรมครั้งนี้ ดร.คำนวณ ชโลปถัมภ์ อดีตนายกสภาทนายความ, นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายมะโน ทองปาน อุปนายกฝ่ายวิชาการ, นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายบริหาร, นายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ, นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ, นายวิทยา ทองกุ้ง อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์, นายสมพล วงศ์มณฑา อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ, นายสมศักดิ์ อัจจิกุล นายทะเบียน/กรรมการประชาสัมพันธ์, นายสมศักดิ์ วาทบัณฑิตกุล กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 4, นายพรศักดิ์ สังข์สังวาลย์ กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 5, นายโกวิท ศุภมงคล ทนายความอาวุโส จากจังหวัดเชียงราย, นายชัชวาล อินทรภาษิต ทนายความอาวุโส จากจังหวัดกำแพงเพชร, นายอาสา เม่นแย้ม อดีตกรรมการสภาทนายความ ภาค 5, นายสุรศักดิ์ อินทนันท์ อดีตกรรมการสภาทนายความ ภาค 5, นายผาติ หอกิตติกุล อดีตกรรมการสภาทนายความ ภาค 6 ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว
การอบรมเริ่มด้วยปาฐกถาพิเศษ เรื่อง กาปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนกานยุติธรรมกับกานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ จากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่อง การเขียนคำฟ้อง คำให้การและเอกสารประกอบการดำเนินคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย นายสุภชัย ศิริบูรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6
ทั้งนี้การอบรมดังกล่าว โดยมี นายสมศักดิ์ อัจจิกุล นายทะเบียน/กรรมการประชาสัมพันธ์ และว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร ประธานสภาทนายความจังหวัดแม่สอด เป็นพิธีกรดำเนินรายการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม.