เปิดอบรมหลักสูตรโครงการอบรมภาษาอังกฤษ English for Lawyers รุ่น 10

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมหลักสูตรโครงการอบรมภาษาอังกฤษ “English for Lawyers” รุ่นที่ 10 ณ ห้องบรรยายชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมภาษาอังกฤษ English for Lawyers รุ่นที่ 10 ขึ้น โดยมี นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ กล่าวรายงานโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษและการเตรียมความพร้อมวิชาชีพทนายความไทยสู่สากล โดยปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ฝึกฝนการสนทนา และฝึกฝนการร่างสัญญาพื้นฐาน 2 ภาษา ซึ่งพิธีเปิดในครั้งนี้ ได้มีคณะกรรมบริหารสภาทนายความและกรรมการสภาทนายความเข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย นายมะโน ทองปาน อุปนายกฝ่ายวิชาการ, นายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ, ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 1, ดร.กิตติศักดิ์ นิติพิทักษ์พงศ์ ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ, นายทอง สีหาวงษ์ หัวหน้าคณะทำงานฯ, นางสาวจารุนันท์ บึงประเสริฐสุข เลขานุการคณะทำงานฯ และคณะทำงานฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดดังกล่าว สำหรับการอบรมหลักสูตรโครงการอบรมภาษาอังกฤษ “English for Lawyers” รุ่นที่ 10 นี้ จะอบรมทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. โดยเริ่มเรียนวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 ซึ่งขณะนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าสมัครอบรมหลักสูตรนี้มากกว่า 150 คน.