ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายกรณีฉุกเฉินในสถานการณ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ศปฉ.) เปิดเบอร์โทรศัพท์ติดต่อในส่วนภูมิภาค (ภาค 1 – ภาค 9)

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายกรณีฉุกเฉินในสถานการณ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ศปฉ.) เปิดเบอร์โทรศัพท์ติดต่อในส่วนภูมิภาค (ภาค 1 – ภาค 9)