การอบรมปฏิรูปทนายความอาสา สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ปี พ.ศ.2563 (ภาค 2)

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. สภาทนายความจัดการอบรมปฏิรูปทนายความอาสา สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ปี พ.ศ.2563 (ภาค 2) ขึ้น ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิรูปทนายความอาสา สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ปี พ.ศ.2563 (ภาค 2) โดยมี นายชานนท์ ตันยะไพบูลย์ กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 2 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์สาระสำคัญของโครงการดังกล่าว ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มี ดร.คำนวณ ชโลปถัมภ์ อดีตนายกสภาทนายความ, นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายสมพร ดำพริก อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ, นายสมศักดิ์ อัจจิกุล นายทะเบียน/กรรมการประชาสัมพันธ์, นายภากร ชัชวาลวงศ์ เหรัญญิกและผู้ช่วยเลขาธิการ/กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร, ดร.กิตติมา สิริศุภชัย กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและปฏิคม, นายชานนท์ ตันยะไพบูลย์ กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 2, นายนุกูล สิริสุวรรณ์ กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 7 และประธานสภาทนายความจังหวัดในพื้นที่ภาค 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม สำหรับหัวข้อในการอบรมมีดังนี้
– มรรยาททนายความ, ความรู้ทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการให้คำแนะนำและความช่วยเหลือทางกฎหมาย และอุดมการณ์และจริยธรรมสำหรับทนายความอาสา บรรยายโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ
– ระเบียบปฏิบัติ และการยื่นคำขอรับเงินรางวัลส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดย นางสาวณัฐชรัตน์ ปานแก้ว และนางสาวปัณฑิตา บุษยรัตน์ นิติกรจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
– การให้คำปรึกษากฎหมาย ในการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการทนายความอาสาชั้นพนักงานสอบสวน โดย พลตำรวจโท อำนวย นิ่มมะโน กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เป็นวิทยากรในการบรรยาย
– การปฏิบัติหน้าที่ทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจและส่วนราชการ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดย นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เป็นวิทยากรในการบรรยาย
– การประเมินและทดสอบความรู้ผู้ที่เข้ารับอบรมฯ โดย นายภากร ชัชวาลวงศ์ เหรัญญิกและผู้ช่วยเลขาธิการสภาทนายความ/กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร
– กล่าวปิดการอบรมฯ โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ
สำหรับการอบรมโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 115 คน โดยมี นายสมศักดิ์ อัจจิกุล นายทะเบียน/กรรมการประชาสัมพันธ์ และนายพรชัย ศรีสุโข ประธานสภาทนายความจังหวัดระยอง เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และเป็นพิธีกรดำเนินรายการร่วมกัน.