สภาทนายความแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนรับคำสั่งของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๕๕/๒๕๖๓

สภาทนายความแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนรับคำสั่งของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๕๕/๒๕๖๓