การอบรมปฏิรูปทนายความอาสา สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ปี พ.ศ.2563 (ภาค 3)

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. สภาทนายความจัดการอบรมปฏิรูปทนายความอาสา สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ปี พ.ศ.2563 (ภาค 3) ขึ้น ณ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิรูปทนายความอาสา สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ปี พ.ศ.2563 (ภาค 3) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัช วงศ์สิงห์ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 3 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์สาระสำคัญของโครงการดังกล่าว ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มี ดร.คำนวณ ชโลปถัมภ์ อดีตนายกสภาทนายความ, นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย,  นายสมศักดิ์ อัจจิกุล นายทะเบียน/กรรมการประชาสัมพันธ์, นายภากร ชัชวาลวงศ์ เหรัญญิกและผู้ช่วยเลขาธิการ/กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร, นายเกษม รังสุวรรณ์ กรรมการวิชาการ, นายสมศักดิ์ วาทบัณฑิตกุล กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 4, ประธานสภาทนายความจังหวัดในพื้นที่ภาค 3 กรรมการสภาทนายความ, อดีตกรรมการสภาทนายความ และกรรมการสภาทนายความจังหวัดในพื้นที่ภาค 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม โดยก่อนพิธีเปิดการอบรมฯ นายนราธิป สิงขรอาสน์ ประธานสภาทนายความจังหวัดชัยภูมิ ได้ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ วัดทรงศิลา พระอารามหลวง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 น. สำหรับหัวข้อในการอบรมมีดังนี้

– อุดมการณ์และจริยธรรมมรรยาทสำหรับทนายความอาสาและความรู้ทางจิตวิทยา เกี่ยวกับการให้คำแนะนำ และความช่วยเหลือทางกฎหมาย บรรยายโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ

– ระเบียบปฏิบัติ และการยื่นคำขอรับเงินรางวัลส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดย นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และนางสาวณัฐชรัตน์ ปานแก้ว นิติกร จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

– การให้คำปรึกษากฎหมาย ในการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการทนายความอาสาชั้นพนักงานสอบสวน โดย พลตำรวจโท อำนวย นิ่มมะโน กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เป็นวิทยากรในการบรรยาย

– การปฏิบัติหน้าที่ทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจและส่วนราชการ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดย นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เป็นวิทยากรในการบรรยาย

– การประเมินและทดความสอบความรู้ผู้ที่เข้ารับอบรมฯ โดย นายภากร ชัชวาลวงศ์ เหรัญญิกและผู้ช่วยเลขาธิการสภาทนายความ/กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร

– กล่าวปิดการอบรมฯ โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ

สำหรับการอบรมโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 200 คน โดยมี นายสมศักดิ์ อัจจิกุล นายทะเบียน/กรรมการประชาสัมพันธ์, นายวุฒิกาญจน์ กุลสุวรรณ ประธานสภาทนายความจังหวัดบุรีรัมย์ และนางสาวดาวพระเสาร์ ชอบงาม เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และเป็นพิธีกรดำเนินรายการร่วมกัน.