การอบรมปฏิรูปทนายความอาสา สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ปี พ.ศ.2563 (ภาค 4)

วันที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. สภาทนายความจัดการอบรมปฏิรูปทนายความอาสา สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ปี พ.ศ.2563 (ภาค 4) ขึ้น ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิรูปทนายความอาสา สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ปี พ.ศ.2563 (ภาค 4) โดยมี นายสมศักดิ์ วาทบัณฑิตกุล กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 4 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์สาระสำคัญของโครงการดังกล่าว ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มี ดร.สุมาลัย ศิริพานิช ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด, นายมงคล โอสายไทย รองประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด, ว่าที่ร้อยตรี พจน์พร อาทะยะพันธุ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด, นายเสกสิทธิ์ เศรษฐโกศล วัฒนธรรมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด, นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายสมศักดิ์ อัจจิกุล นายทะเบียน/กรรมการประชาสัมพันธ์, นายภากร ชัชวาลวงศ์ เหรัญญิกและผู้ช่วยเลขาธิการ/กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร, นายเกษม รังสุวรรณ์ กรรมการวิชาการ, ผศ.ชัช วงศ์สิงห์ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 3, ประธานสภาทนายความจังหวัดในพื้นที่ภาค 4, กรรมการสภาทนายความจังหวัดในพื้นที่ภาค 4 และนายวรยุทธ พูลสุข กรรมการและเลขานุการโครงการทนายความอาสาประจำส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม สำหรับหัวข้อในการอบรมมีดังนี้

– อุดมการณ์และจริยธรรมมรรยาทสำหรับทนายความอาสาและความรู้ทางจิตวิทยา เกี่ยวกับการให้คำแนะนำ และความช่วยเหลือทางกฎหมาย บรรยายโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ

– ระเบียบปฏิบัติ และการยื่นคำขอรับเงินรางวัลส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดย นางสาวณัฐชรัตน์ ปานแก้ว นิติกร จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

ในช่วงบ่ายก่อนเริ่มการบรรยาย นายพงศกร ตั้งกิตติ์ตระกูล ประธานสภาทนายความจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบผ้าไหมแก่ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ และหลังจากนั้น ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ได้มอบพระรูปกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ แก่นายวิมาลย์ ทิพอาสน์ ประธานสภาทนายความจังหวัดกาฬสินธุ์ จากนั้นได้เริ่มการบรรยายต่อในหัวข้อดังนี้

– การให้คำปรึกษากฎหมาย ในการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการทนายความอาสาชั้นพนักงานสอบสวน โดย พลตำรวจโท อำนวย นิ่มมะโน กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เป็นวิทยากรในการบรรยาย

– การปฏิบัติหน้าที่ทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจและส่วนราชการ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดย นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เป็นวิทยากรในการบรรยาย

– การประเมินและทดความสอบความรู้ผู้ที่เข้ารับอบรมฯ โดย นายภากร ชัชวาลวงศ์ เหรัญญิกและผู้ช่วยเลขาธิการสภาทนายความ/กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร
ก่อนพิธีปิดการอบรม นายพงศกร ตั้งกิตติ์ตระกูล ประธานสภาทนายความจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะฯได้มอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการบริหารสภาทนายความ จากนั้นเป็นพิธีกล่าวปิดการอบรมฯ โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ
สำหรับการอบรมโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 150 คน โดยมี นายสมศักดิ์ อัจจิกุล นายทะเบียน/กรรมการประชาสัมพันธ์, นายพงศกร ตั้งกิตติ์ตระกูล ประธานสภาทนายความจังหวัดร้อยเอ็ด, นางสาวดวงตา วาทบัณฑิตกุล กรรมการและเลขานุการสภาทนายความภาค 4, นางสาวทิพย์สุดา วาทบัณฑิตกุล กรรมการและเลขานุการสภาทนายความภาค 4 และนายวรยุทธ พูลสุข กรรมการและเลขานุการโครงการทนายความอาสาประจำส่วนราชการ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และเป็นพิธีกรดำเนินรายการร่วมกัน.