สภาทนายความจัดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ วันรพี’63

วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ได้มอบหมายให้นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2563 เนื่องในวันรพี ในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของทนายความในชีวิตวิถีใหม่” โดยมีมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 16 แห่ง โดยมี นายสมศักดิ์ อัจจิกุล นายทะเบียนและกรรมการประชาสัมพันธ์, นายอนุพร อรุณรัตน์ ที่ปรึกษานายกสภาทนายความ/กรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร, นายนันทกร ไกรฤกษ์ กรรมการมรรยาททนายความ, นายนันทน อินทนนท์ รองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ, ร้อยตำรวจเอก อมรพันธ์ ฉิมอิ่ม ผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 13 และนายธีร์วัฒน์ ชูรัตน์ พิธีกร/ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) เป็นคณะกรรมการตัดสิน โดย ดร.เอกพงษ์ สารน้อย กรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าชมการแข่งขันประมาณ 150 คน
ในการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ในครั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ และนายอนุพร อรุณรัตน์ ที่ปรึกษานายกสภาทนายความ/กรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทุกมหาวิทยาลัย
สำหรับผลการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2563 เนื่องในวันรพี ในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของทนายความในชีวิตวิถีใหม่”
รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่และทุนการศึกษาจากนายกสภาทนายความจำนวน 5,000 บาท ได้แก่ นางสาวเนติธร โล้วโสภณกุล จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้รับโล่และทุนการศึกษาจากอุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจำนวน 4,000 บาท ได้แก่ นางสาวณัชชา เขื่อนมณี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้รับโล่และทุนการศึกษาจากกรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจำนวน 3,000 บาท ได้แก่ นางสาวประภาวรินทร์ อวยพร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
รางวัลชมเชยจากสภาทนายความ จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาว ศุภวารี ชาวเหนือฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม รางวัลชมเชย อันดับ 1 นายนรภัทร์ เพชรชู มหาวิทยาลัยรามคำแหง และรางวัลชมเชย อันดับ 2 นางสาวศุภิสรา ปรุงทองดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.