สภาทนายความร่วมลงนาม MOU กับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิทธิทางกฎหมายแก่คนพิการ

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร : สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ร่วมลงนามกับ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โดยบาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และ ดร.กิตติมา สิริศุภชัย กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม และนายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ ผู้จัดการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ร่วมลงนามเป็นพยาน

ทั้งนี้สาระสำคัญบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนั้น  เพื่อพัฒนากฎหมายและนโยบายสาธารณะ ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และทำให้สิทธิคนพิการเป็นจริง รวมถึงสภาทนายความจะให้คำปรึกษาทางกฎหมายและปฏิบัติงานทางคดี ให้แก่คนพิการหรือองค์กรด้านคนพิการ และจัดฝึกอบรมหรือสัมมนาเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมาย ตามที่สภาทนายความพิจารณาตามระเบียบข้อบังคับของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สังคมรับทราบถึงภารกิจและการดำเนินงานของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนการสื่อสารสาธารณะเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนและคนพิการ

ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการร่วมกัน เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กำหนดแผนปฏิบัติงานประจำปีตามภารกิจหลัก ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติต่อไป