วางพวงมาลา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2563

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ นำคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ ได้แก่ นายวิทยา ทองกุ้ง อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์, นายนิพนธ์ จันทเวช เลขาธิการสภาทนายความ, ดร.กิตติมา สิริศุภชัย กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม, สมาชิกสภาทนายความ และเจ้าหน้าที่สภาทนายความ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระบิดาแห่งกฎหมายไทย) ณ บริเวณหน้าอาคารศาลยุติธรรม ถนนราชดำเนินใน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร.