เข้าอวยพรปีใหม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและปลัดกระทรวงยุติธรรม

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 12.30 น. ณ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายมะโน ทองปาน อุปนายกฝ่ายวิชาการ, นายสมศักดิ์ อัจจิกุล นายทะเบียน/กรรมการประชาสัมพันธ์ และนายวรยุทธ พูลสุข เลขานุการนายกสภาทนายความ เข้าพบ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อร่วมอวยพรปีใหม่ รวมถึงขอบคุณกระทรวงยุติธรรม ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลและค่าตอบแทนทนายความ ที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาในคดีอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 134/1 ในประเด็นเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนจำนวนเงินวันละ 1,000 บาท และที่สำคัญทนายความสามารถเบิกจ่ายได้ทันที หลังจากปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ต้องรอฟังคำสั่งเด็ดขาดของพนักงานอัยการในว่าสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องคดี อันเป็นการแก้ไขข้อปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของทนายความ ตามที่สภาทนายความได้นำเสนอขอให้กระทรวงยุติธรรมดำเนินการปรับปรุงแก้ไข.