การอบรมปฏิรูปทนายความอาสา สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 (ภาค 7)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. สภาทนายความจัดการอบรมปฏิรูปทนายความอาสา สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 (ภาค 7) ขึ้น ณ โรงแรม ณ เวลา ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิรูปทนายความอาสา สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 (ภาค 7) โดยมี นายนุกูล สิริสุวรรณ์ กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 7 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์สาระสำคัญของโครงการดังกล่าว ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มี โดย นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายมะโน ทองปาน อุปนายกฝ่ายวิชาการ, นายสมพร ดำพริก อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ และนายภากร ชัชวาลวงศ์ เหรัญญิกและผู้ช่วยเลขาธิการ/กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม หลังจากนั้น ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ได้บรรยายในหัวข้อ มรรยาททนายความ, ความรู้ทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการให้คำแนะนำและความช่วยเหลือทางกฎหมาย และอุดมการณ์และจริยธรรมสำหรับทนายความอาสา
ช่วงเวลา 11.00 น. เป็นการอบรมในหัวข้อ การปฏิบัติหน้าที่ทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจและส่วนราชการ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดย นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เป็นวิทยากรในการบรรยาย
ในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. เป็นการอบรมในหัวข้อ การให้คำปรึกษากฎหมาย ในการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการทนายความอาสาชั้นพนักงานสอบสวน โดย พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เป็นวิทยากรในการบรรยาย
จากนั้น เวลา 15.30 น. เป็นการประเมินและทดความสอบความรู้ผู้ที่เข้ารับอบรมฯ โดย นายภากร ชัชวาลวงศ์ เหรัญญิกและผู้ช่วยเลขาธิการ
เวลา 16.00 น. เป็นพิธีการมอบใบประกาศนียบัตร และกล่าวปิดการอบรมฯ โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ
สำหรับการอบรมโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 220 คน โดยมี นายคชาชาญ พิณประภัศร์ ประธานสภาทนายความจังหวัดราชบุรี และนายวรยุทธ พูลสุข กรรมการและเลขานุการโครงการทนายความอาสาประจำส่วนราชการ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และเป็นพิธีกรดำเนินรายการร่วมกัน