ประกาศสำนักงานทะเบียน เรื่อง ผู้ที่ยื่นจดใบอนุญาตและรับใบอนุญาตทนายความในรอบเดือนธันวาคม 2562 สามารถรับสมุดใบอนุญาตและขอทราบเลขใบอนุญาตก่อนได้

ประกาศสำนักงานทะเบียน เรื่อง ผู้ที่ยื่นจดใบอนุญาตและรับใบอนุญาตทนายความในรอบเดือนธันวาคม 2562 สามารถรับสมุดใบอนุญาตและขอทราบเลขใบอนุญาตก่อนได้