ประกาศ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง เลื่อนการอบรมปฏิรูปทนายความอาสา สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ปี พ.ศ.2563

ประกาศ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง เลื่อนการอบรมปฏิรูปทนายความอาสา สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ปี พ.ศ.2563