ประกาศสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ยกเลิกการอบรมโครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสาฯ รุ่นที่ 5 ในการอบรมครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 และวันทดสอบความรู้

ประกาศสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ยกเลิกการอบรมโครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสาฯ รุ่นที่ 5 ในการอบรมครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 และวันทดสอบความรู้