คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ดูงานสภาทนายความ

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายสมพงษ์ จู่ตันซ่วน อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน, นายนิพนธ์ จันทเวช เลขาธิการสภาทนายความ, ดร.กิติมา สิริศุภชัย กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม, นายพนิต บุญชะม้อย ประธานกรรมการมรรยาททนายความ, ดร.กิตติศักดิ์ นิติพิทักษ์พงศ์ กรรมการทนายความอาสาประจำส่วนราชการ และนายอุทัย ไสยสาลี หัวหน้าสำนักงานสภาทนายความ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารและการดำเนินงานของสภาทนายความ แก่คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร นำโดย นายสยามรัฐ เรืองนาม หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงภายใน สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานสภาทนายความ.